do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

15 Lipiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 15.07.2022 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłobucku uchwały Nr 409/XL/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi. Granice obszaru objętego planem miejscowym zostały przedstawione na załączniku graficznym do powyższej uchwały, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http:/zagospodarowanie_przestrzenne/Uchwala_w_sprawie_przystapienia_do_sporzadzenia_mpzp_ul_Dlugosza_Zamkowej_Poprzecznej_i_Teligi.html
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać do Burmistrza Kłobucka z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz przedmiotu wniosku i oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r.
- w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck lub na adres urzędu,
- w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Równocześnie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c), art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust.1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Jana Długosza, Zamkowej, Poprzecznej i Leonida Teligi.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r. , w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, reprezentowana przez Burmistrza Kłobucka (dane kontaktowe: tel. (34) 31 00 150, fax. (34) 317 26 61, email: ). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Kłobucka danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 22-07-15 13:09 398.12KB pobierz plik: obwieszczenie - skan