do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

15 Lipiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 15.07.2022 r.

GPN.6733.10.2022.AD

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 5, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Henryk Grabowski została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Kłobuck Cielebana" wraz z włączeniem do sieci SN i nN w miejscowości Kłobuck, ul. Cielebana, przyjętej do realizacji na działkach o nr ewid: 1277/5, 1278/5, 1278/6, 1278/7, 1278/8, 1278/9, 1278/10, 1278/11, 1278/12, 1278/13, 1278/14, 1278/15, 1278/16, 1278/17, 1278/18, 1278/19, 1278/20, 1278/21, 1278/22, 1279/21, 1212/19, 5504/1, 5504/2, 5505, 5506, 5507, 5553, 1278/23, 1279/22, 1280/22, 1281/22, 1280/21, 1281/21, 1277/20, 1277/16, 1277/12, 1277/8, 1277/4, 1277/22, 1277/23, 1277/21, 1277/18, 1277/19, 1277/17, 1277/14, 1277/15, 1277/13, 1277/10, 1277/11, 1277/9, 1277/6, 1277/7, 1278/3, 1278/2, 1278/4  obręb Kłobuck, w Kłobucku przy ul Cielebana.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowanej i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji powinno określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywania dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

Z up.Burmistrza
                                                                                    Kierownik
                                                                                    Wydziału Gospodarki Przestrzennej i  
                                                                                    Gospodarki Nieruchomościami
                                                                                    mgr inż. Katarzyna Jasińska


Obwieszczenie o wydanej decyzji administracyjnej podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
2. Tablica ogłoszeń Osiedla Nr 6.
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 22-07-15 11:10 374.94KB pobierz plik: obwieszczenie - skan