do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

01 Lipiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2022.07.01. 

GPN.6730.091.2021.SG
GPN.KW.1173.2022

OBWIESZCZENIE

   
            Burmistrz  Kłobucka, na  podstawie  art. 72  ust. 6  i  6 a  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2022r. poz.1029 z późn.zm.) oraz   w związku z art 66a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz.503), zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do realizacji na działkach nr ewid. 1072, 1073  obręb Libidza .
         Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul.11 Listopada 6, pokój nr 32, w dniach i godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia,  zapoznać  się  z  treścią   wydanej decyzji oraz  z dokumentacją sprawy.
Treść w/w decyzji została udostępniona w publicznie dostępnym wykazie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku na okres 14 dni od dnia 01.07.2022 r.    

                                                                                    Z up.Burmistrza
                                                                                    Kierownik
                                                                                    Wydziału Gospodarki Przestrzennej i  
                                                                                    Gospodarki Nieruchomościami
                                                                                    mgr inż. Katarzyna Jasińska

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 22-07-01 11:07 237.43KB pobierz plik: obwieszczenie - skan
pdf decyzja - skan 22-07-01 11:08 1.93MB pobierz plik: decyzja - skan
pdf decyzja - pdf 22-07-08 08:34 117.65KB pobierz plik: decyzja - pdf