do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

30 Czerwiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

  Kłobuck, 28.06.2022 r.

GPN.6733.13.2022.AD

 

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek MPLUSP Spółka Jawna Pietrzak i Wspólnicy z siedzibą w Częstochowie przy ul. Łużyckiej 18, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przyjętej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 438/59, 438/9, 438/17, 438/42, 438/3, 438/1 obręb Kłobuck, w Kłobucku przy ul. Górniczej.

          Zainteresowani mogą w ciągu 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski osobiście w Urzędzie Miejskim w Kłobucku z siedzibą przy ul. 11 Listopada lub pod numerem telefonu 34/3100187. W myśl art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

          Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

          Burmistrz Kłobucka ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
  2. Tablica ogłoszeń Osiedla Nr 4.
  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan.pdf 22-06-30 07:40 372.42KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan.pdf