do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

29 Kwiecień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 29.04.2022 r.

GPN.6722.05.2021.AD

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku, w dniach od 6 maja do 28 maja 2022 r. w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pok. nr 32, w godzinach: pon. śr. czw. od 7:00 do 15:00, wt. od 7:00 do 16:00, pt. od 7:00 do 14:00. Ponadto projekt zmiany planu miejscowego będzie udostępniony w wyżej podanym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłobuck (https://bip.gminaklobuck.pl w zakładce: Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza) oraz na stronie internetowej urzędu (https://www.gminaklobuck.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, w sali Rady Miejskiej – z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących organizacji spotkań i zebrań.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Kłobucka z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2022 r. Uwagi mogą być składane w formie papierowej na adres Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6,  42-100 Kłobuck lub w formie elektronicznej na adres e-mail: , albo ustnie do protokołu.

Jednocześnie informuję, że zmiana miejscowego planu:
- obejmuje obszar położony w granicach obowiązującego planu miejscowego uchwalonego uchwałą Nr 85/VII/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 3721), w zakresie określonym na mapie stanowiącej załącznik do uchwały Nr 336/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 września 2021 r.
- dotyczy zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej na rysunku planu dla terenu położonego przy ulicy Ogrójcowej w Kłobucku.

Dla sporządzanego projektu zmiany planu miejscowego odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - na zasadach określonych w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.).

 

Burmistrz Kłobucka
Jerzy ZakrzewskiAdministratorem danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.
W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Inspektor Ochrony Danych, kontakt– e-mail:
Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.gminaklobuck.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku https://www.gminaklobuck.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 22-04-29 12:19 403.1KB pobierz plik: obwieszczenie - skan
pdf Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku 22-05-11 08:32 2.2MB pobierz plik: Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku