do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:1859
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

14 Październik 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck,14.10.2021

GPN.6733.15.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Gminy Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Kucharski  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 36/10, 36/11, 36/12, 370/1, 370/2, 371 obręb Borowianka ul. Stawowa, położonym w Borowiance.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się  z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowanej i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji. Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywania dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.  

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski


Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Borowianka.
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 21-10-14 14:38 338.6KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan