do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

28 Wrzesień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 28.09.2021

GPN.6733.17.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek „Kobnext" sp. z o. o. ul. Piastowska 57 42-202 Częstochowa, Parkland Inwestycje B.G. Ciepiela Spółka Jawna ul. Krótka 27 42-202 Częstochowa, w imieniu której działa pełnomocnik Kamil Wróbel zostało wszczęte postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" w ulicy Andersa w Kłobucku przyjętej do realizacji na działce nr 1543 obręb Zagórze.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl

 

Z up. Burmistrza
Sylwia Piątkowska
Sekretarz Gminy Kłobuck

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
2. Tablica ogłoszeń Osiedla Nr 8.
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 21-09-28 12:00 319.95KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan