do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

10 Wrzesień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 10.09.2021

GPN.6733.13.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Gminy Kłobuck ul. 11 listopada 6, 42-100 Kłobuck, którą reprezentuje Pan Marian Kozik została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: "Budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ścieżki wzdłuż DK-43 w miejscowości Libidza" na działkach: 1032/1, 1033/3, 1033/5, 1034/1, 1037/1, 1038/1, 1039/1, 1090/1, 1050/1, 1051/1, 1052/5, 1052/3 obręb Libidza.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego   Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się  z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowanej i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji. Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywania dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.  

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski


Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Libidza.
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-09-10 12:25 338.89KB pobierz plik: obwieszczenie - skan