do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

15 Lipiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 15.07.2021

GPN.6733.12.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek DAX – INVESTMENT Sp. Jawna Agnieszka Adamczyk ul. Okupnicka 25, 42-242 Rędziny, którą reprezentuje pełnomocnik Zbigniew Jarkiewicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:  "Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ewid.: 4350/1, 5707/1, 1141/3, 4350/270, 4350/91, 1139/7, 1140/5, 1140/4, 1141/4, 1139/9, 1138/6, 1137/6 obręb Kłobuck.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
2. Tablica ogłoszeń Osiedla Nr 2.
3. Tablica Ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłobucku.
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-07-15 09:54 334.82KB pobierz plik: obwieszczenie - skan