do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

07 Lipiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 07.07.2021

GPN.6733.10.2021

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zgospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na rzecz osoby fizycznej została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:"4 – polowe złącze kablowe ZK-SN wraz z budową linii kablowych 15 kV,  w celu przyłączenia kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV dla zasilania zakładu produkcyjnego przy ul. Długosza w Kłobucku, do realizacji na terenie: położonym w Kłobucku przy ul. Długosza, obejmującym działki o nr ewid.:  1073/2 i 369/2, obręb Zagórze.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się  z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonene po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowanej i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji. Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywania dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a właścicielu nieruchomości ciązy obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.  

 

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
 mgr inż. Alina JagielskaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
2. Tablice ogłoszeń w Osiedlu nr 8.
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-07-07 09:35 340.23KB pobierz plik: obwieszczenie - skan