do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

02 Lipiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 02.07.2021

 GPN.6733.08.2021

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zgospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na rzecz osoby fizycznej została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na "budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV CZZ57152 wraz z budową linii kablowych 1kV i 15kV, do realizacji na terenie: położonym w Kłobucku przy ul. Długosza, obejmującym działkę o nr ewid.:  369/2, obręb Zagórze oraz umorzającej postępowanie w zakresie działki nr 369/1 obręb Zagórze, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

          Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się  z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonene po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowanej i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji. Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywania dowody uzasadniające to żądanie.

            Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

            Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a właścicielu nieruchomości ciązy obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.

            W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
  2. Tablice ogłoszeń w Osiedlu nr 8.
  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

 

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
 mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan.pdf 21-07-02 13:00 294.84KB pobierz plik: obwieszczenie - skan.pdf