do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

02 Czerwiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, 2021.06.01

GPN.6733.07.2021.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021. 741 t.j.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021. 735 t.j.),  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Tauron Dystrybucja  S.A. Oddział w Częstochowie  ul. Armii Krajowej 5,  w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Henryk Grabowski reprezentujący   P.P.H.U.,,GH“ Henryk Grabowski, ul. Sadowa 3 ,42-290 Blachownia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „ Budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV  z włączeniem do sieci SN i  nN wraz z modernizacją  części  istniejącej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV CZZ50137 Rybno”.  Inwestycja planowana jest do realizacji w   miejscowości Rybno, na działkach  nr nr :  131/1; 131/2; 257/4; 257/6; 257/3; 257/5; 258/2; 260/2; 478; 261/2; 266; 496/2; 510/4; 280/2; 280/3; 280/5; 280/6; 281; 497; 277/2; 481/2.
     Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 34 3100187 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można
zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl .   

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń   w Sołectwie Rybno
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
 mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-06-02 12:38 411.75KB pobierz plik: obwieszczenie - skan