do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

09 Kwiecień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, 2021.04.08

GPN.6733.25.2019.GB

OBWIESZCZENIE

    Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81, 42-100 Kłobuck, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Zbigniew Malewicz reprezentujący EM-MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56,   26-753 Kielce została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr  GPN.6733.25.2019.GB  z dnia 14. 01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI35004360” na terenie obejmującym działkę nr  857 oraz część działek nr ewid.: 387/2, 442, 533/9, 563, 619, 533/8, 836/2, 858/4, 859, 849/4, 849/5  obręb Kamyk w zakresie  zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego. Nowa nazwa zadania otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z budową obiektu mostowego” .
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie   14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Kamyk
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
 mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-04-09 13:16 569.03KB pobierz plik: obwieszczenie - skan