do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

25 Marzec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2021.03.25

GPN.6733.06.2021.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2017   r. poz.  1073 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci wodociągowej dł. ok. 105 m, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 815/2, 112/6 w miejscowości  Biała, obręb Biała Górna, w ul. Dworskiej.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku, w celu  zapoznania się z aktami sprawy proszę o uprzednie zgłoszenie telefoniczne pod numerem 34 310 01 87 i 34 310 01 50 lub na adres: 
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w Sołectwie Biała
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
 mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-03-25 12:07 434.49KB pobierz plik: obwieszczenie - skan