do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

23 Marzec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2021.03.22

GPN.6733.02.2021.GB

OBWIESZCZENIE

     Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na rzecz P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa,    w imieniu której  występuje pełnomocnik Pan  Jonasz Odrzywołek ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale KLB8001A wraz z instalacją  elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową, na terenie obejmującym działkę o nr ewid.: 1052/14 obręb Zagórze, położoną  w Kłobucku, przy zbiegu ulic Wodociągowej i Władysława  Niemczyka.

1. Rodzaj inwestycji:
a)  funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa urządzeń infrastruktury technicznej;
b) określenie sposobu użytkowania obiektów budowlanych i sposobu zagospodarowania terenu: budowa obiektu radiokomunikacyjnego; w skład inwestycji wejdą: urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych umieszczonych przy podstawie wieży oraz anteny sektorowe i anteny paraboliczne zamontowane na wspornikach antenowych mocowanych do krawężników wieży kratowej.

    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 34 3100187.   
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń  Osiedla Nr 4 „Zawada”
3. Tablice ogłoszeń  Osiedla Nr 8 „Stare Zagórze”
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
5. Strona internetowa gminy

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
 mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-03-23 08:10 642.44KB pobierz plik: obwieszczenie - skan