do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:1785
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

16 Marzec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, 2021.03.16

GPN.6733.04.2021.GB

OBWIESZCZENIE

      Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2020  r. poz.  293 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Przemysław Gawron reprezentujący Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Jerzy Orzełek z siedzibą: 42-141 Przystajń, Stany 48, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN63 mm o długości ok. 14,0 m w miejscowości Biała, obręb Biała Dolna, w ul. Częstochowskiej, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 393/1, 393/2, 392/1, 497/3.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia  na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku, w celu  zapoznania się z aktami sprawy proszę o uprzednie zgłoszenie telefoniczne pod numerem 34 310 01 87  i 34 310 01 50 lub na adres: 
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl .

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w Sołectwie Biała
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
 mgr inż. Alina Jagielska 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-03-16 13:09 571.27KB pobierz plik: obwieszczenie - skan