do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

01 Luty 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2021.02.01

GPN.6733.22.2020.GB

OBWIESZCZENIE

     Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik  Pani Agnieszka Pałuszka, PPHU „SANGAZ”, ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.22.2020.GB z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu ś/c o średnicy 63 PE, do realizacji na terenie położonym w Kamyku przy ul. Żeromskiego, obejmującym działki o nr ewid.: 585/3, 861/2, 860/3, 407, 408/2, 410/5, 410/6, 858/4 obręb 0005 Kamyk.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32)  z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 34 3100187.   
     Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni  od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zamieszczenia obwieszczenia o wydanej decyzji na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Kamyk
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
 mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-02-01 14:50 351.64KB pobierz plik: obwieszczenie - skan