do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:1753
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

14 Styczeń 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2021.01.14

GPN.6733.01.2021.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2020  r. poz.  293 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek  SHULTZ SEATING POLAND Sp. z o.o., ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Rafał Czerwik reprezentujący ZAKŁAD PROJEKTOWO-WYKONAWCZY "RAFA-EL" mgr inż. Rafał Czerwik, ul. Racławicka 37/20; 42-217 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4kV CZZ57027 wraz z liniami kablowymi 15kV i 1kV na działce nr 438/14 przy ulicy Górniczej 1 w Kłobucku w związku ze zmianą zagospodarowania działki nr 438/14 przy ulicy Górniczej 1 w Kłobucku”.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 34 3100187 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl .    

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń Osiedla nr 4 w Kłobucku
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
 mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 21-01-14 13:01 549.09KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan