do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

12 Styczeń 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2021.01.11

GPN.6733.23.2020.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2020  r. poz.  293 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek  Gminy Kłobuck, w imieniu której działa Pan Marian Kozik prowadzący firmę: „MK ELEKTRO PROJEKT” Marian Kozik z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego na terenie położonym w Kłobucku, obręb Zakrzew przy ul. Krętej i Stawowej obejmującym działki o nr ewid.: 96/1, 110/3, 124/1, 136, 135/4 obręb Zakrzew.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski  z uwzględnieniem z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 34 3100187.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl .

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w Sołectwie Zakrzew
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
 mgr inż. Alina Jagielska 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - pdf 21-01-12 11:46 543.41KB pobierz plik: obwieszczenie - pdf