do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

08 Styczeń 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2021.01.07

GPN.6733.20.2020.GB

OBWIESZCZENIE

    Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020. poz. 293 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A. z siedzibą  w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik, Pan Andrzej Bućko, adres do korespondencji: Olmex Projekt Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.20.2020.GB z dnia 07.01.2021 r. w sprawie:

I ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: budowa sieci wodociagowej do podstacji trakcyjnej,do realizacji na terenie: położonym w Kłobucku, obejmującym działkę o nr ewid. 155/1 i część działki o nr ewid. 155/7 obręb Zagórze 0007,

II umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: budowa sieci wodociagowej do podstacji trakcyjnej, do realizacji na terenie: położonym w Kłobucku, obejmującym działkę o nr ewid. 1086 i część działki o nr ewid. 155/7  obręb Zagórze 0007 na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32) po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 34 3100187.    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie   14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w obrębie Zagórze
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - pdf 21-01-08 11:45 616.72KB pobierz plik: obwieszczenie - pdf