do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

07 Styczeń 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2021.01.05

GPN.6733.19.2020.GB

OBWIESZCZENIE

      Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej  została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.19.2020.GB z dnia 05.01.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej średnicy 180 PE długości 60,0 m, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 438/59, 438/9, 438/17, 438/42 obręb Kłobuck, położonym w Kłobucku przy ul. Górniczej.
      Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zamieszczenia obwieszczenia o wydanej decyzji na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-01-07 14:04 477.48KB pobierz plik: obwieszczenie - skan