do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

18 Grudzień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2020.12.18

GPN.6733.18.2020.GB

OBWIESZCZENIE

    Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na rzecz Powiatu Kłobuckiego42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13, w imieniu którego działa pełnomocnik, Pan Rafał Rutkowski reprezentujący CONCEPT STUDIO, ul. Malinowa 10, 14-300 Morąg została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku, do realizacji na działce nr ewid. 374/15, obręb Zagórze, położonej w Kłobucku przy  ul. Zamkowej 6.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32). W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku, proszę o zgłoszenie chęci zapoznania się z treścią decyzji telefoniczne pod numerem 34 310 01 87.    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska


Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w Osiedla Nr 8 w Kłobucku    
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 20-12-18 12:59 349.72KB pobierz plik: obwieszczenie - skan