do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

19 Listopad 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 19 listopada 2020 r.

GPN.6722.03.2018.GB

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KŁOBUCKA

o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych w  Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych w  Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 listopada 2020 r. do 21 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku, w celu osobistego udziału w wyłożeniu lub dyskusji publicznej, proszę o zgłoszenie chęci udziału co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, telefoniczne pod numerem 343100187 i 343100150 lub na adres: .
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r. o godzinie 12.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online) za pomocą platformy zoom. W dyskusji będą mogły wziąć udział osoby uprzednio zgłoszone. W zgłoszeniu podać należy adres e-mail, na który zostanie przesłany link, umożliwiający udział w dyskusji.
    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnosić do Burmistrza Kłobucka na adres Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
     Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2021 r.
      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kłobucka.


Burmistrz Kłobucka

/-/ Jerzy Zakrzewski


str. 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA
         O PRZETWARZANIU DANYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L127 z  23 maja 2018r., str. 2), dalej: RODO, w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z późn. zm.) informuję, że:

Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, e-mail: , tel. 343100150.

Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku: e-mail: , tel. 343100150, adres pocztowy – Urząd Miejski  w Kłobucku Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i wynikających z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zmianami) dotyczących m.in. wniosków i uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz organizacji dyskusji publicznej.

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procedury planistycznej, a także po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie obowiązku archiwizacji dokumentów (tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Odbiorcy danych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty – jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 20-11-19 11:53 1.13MB pobierz plik: obwieszczenie - skan
pdf projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie 20-11-27 07:21 205.53KB pobierz plik: projekt uchwały w sprawie mpzp dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie
pdf PLAN - rysunek 20-11-27 07:21 3.54MB pobierz plik: PLAN - rysunek
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 20-11-27 07:21 318.32KB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko