do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

02 Październik 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 02.10.2020 r.

GPN.6722.06.2017.GB
GPN.6722.07.2017.GB

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),  zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  •  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk,
  • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec,

wraz z uzasadnieniami i prognozami oddziaływania na środowisko.

    Wyłożenie odbędzie się w dniach od 12.10.2020 r. do 2.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pok. nr 32, w godzinach od 8:00 – 14:00.
    Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione będą także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłobuck (https://bip.gminaklobuck.pl w zakładce: Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza) oraz na stronie internetowej gminy (https://www.gminaklobuck.pl).
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu  22 października 2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku,  ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w sali sesyjnej - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących organizacji spotkań i zebrań.
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka, na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres e-mail: , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu,  a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2020 r.
    Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych planów miejscowych, w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami planów miejscowych, uzgodnieniami stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
    Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.
    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Kłobucka.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Inspektor Ochrony Danych, kontakt– e-mail:  Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gminaklobuck.pl, na stronie internetowej Urzędu https://www.gminaklobuck.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [5]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 20-10-02 09:26 695.1KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan
pdf projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowości Kamyk etap I 20-10-09 13:36 14.39MB pobierz plik: projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowości Kamyk etap I
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko - Kamyk 20-10-09 13:36 5.94MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko - Kamyk
pdf projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowości Borowianka i Kopiec etap I 20-10-09 13:36 7.65MB pobierz plik: projekt uchwały w sprawie mpzp terenu w miejscowości Borowianka i Kopiec etap I
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko - Borowianka i Kopiec 20-10-09 13:37 1.21MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko - Borowianka i Kopiec