do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

08 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2020.09.08

GPN.6733.13.2020.GB

OBWIESZCZENIE

    Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020  r. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej  została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.13.2020.GB z dnia 08.09.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 533/2, 264/6 i 264/7 obręb Zakrzew, położonym w Kłobucku przy  ul. Korczaka.    
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Z up. Burmistrza
Kierownik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska


Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń w Kłobucku, obręb Zakrzew
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 20-09-08 15:22 490.16KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan