do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

04 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2020.09.04

GPN.6733.12.2020.GB

OBWIESZCZENIE 

      Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020  r. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej  została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.12.2020.GB z dnia 04.09.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 923/6, 1104, 1044/4 i 1044/10 obręb Zagórze, położonym w Kłobucku przy  ul. Prusa.
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń Osiedla Nr 1 w Kłobucku, obręb Zagórze
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 20-09-04 12:48 483.83KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan