do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

02 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2020.09.01

GPN.6733.06.2020.GB

OBWIESZCZENIE

     Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik  Pan Mateusz Bula  reprezentujący firmę Profi – Projekt z siedzibą w Herbach została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.06.2020.GB z dnia 01 09.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej, do realizacji na terenie położonym w miejscowościach Kamyk i Borowianka, na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 647/2, 826/5, 759/3, 866/3, 759/2, 758/7, 758/8, 758/13 obręb Kamyk i nr ewid. 34 obręb Borowianka.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska


Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w obrębie  Sołectw Kamyk i Borowianka
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 20-09-02 09:38 552.49KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan