do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

02 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
nr WPN.6320.23.2015.PK

Zgodnie z art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że opracowano projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych (pzo) dla obszaru Natura 2000 Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025, położonego w gminie Kłobuck, w powiecie kłobuckim.

Podstawą prawną funkcjonowania powyższego obszaru jest decyzja Komisji Europejskiej 2011/64/UE z 10 stycznia 2011 r., którą został zatwierdzony i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.

Z projektem zarządzenia można zapoznać się na stronie internetowej http://katowice.rdos.gov.pl/ (zakładka Natura 2000 - plany zadań ochronnych), a także w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (pokój 320a), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (032) 42 06 835 i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, związanych ze stanem epidemii, w tym przebywaniu jednej osoby w wyznaczonym pomieszczeniu w siedzibie RDOŚ w Katowicach w obecności pracownika, zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną lub innym materiałem ochronnym oraz przebywaniu w rękawiczkach ochronnych.

Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025 można składać w terminie 21 dni, w formie pisemnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, pi. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Zainteresowanym osobom i podmiotom, w zakresie wniesionych uwag i wniosków, odpowiedzi na piśmie udzieli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej RODO dostępna jest pod adresem internetowym http://katowice.rdos.gov.pl/files/artvkuly/109340/Klauzula_icon.pdf


p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

dr Mirosława Mierczyk-Sawicka

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie RDOŚ - skan 20-09-02 09:30 446.27KB pobierz plik: obwieszczenie RDOŚ - skan