do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

06 Sierpień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, 2020.08.06

GPN.6733.09.2020.GB

OBWIESZCZENIE

     Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej   została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.09.2020.GB z dnia 06.08.2020 r. w sprawie:

1. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 222/6 obręb Smugi, położonym w Kłobucku przy  ul. Przejazdowej,
2. umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 222/3 obręb Smugi, położonym w Kłobucku przy ul. Przejazdowej z uwagi na obowiązujący na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą Nr 84/VII/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 maja 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 14.05.2019 r. poz. 3720).

     Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w Sołectwie Smugi
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 20-08-06 11:39 583.8KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan