do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:1673
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

30 Lipiec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

30 lipca 2020 r.

GPN.6722.03.2018

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 07 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w godzinach od 8:00 do 13:00, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (sporządzanego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 465/XLV/2018 Rady Miejskiej  w Kłobucku z dnia 18 września 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), dla terenów położonych w  Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłobuck (https://bip.gminaklobuck.pl w zakładce: Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza) oraz na stronie internetowej urzędu (https://www.gminaklobuck.pl).
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w sporządzonym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku  (sala sesyjna urzędu) o godzinie 12:00 - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących organizacji spotkań i zebrań.
    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2020 r. Uwagi można składać również  w postaci elektronicznej, z zachowaniem warunków określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2020 r., poz. 283 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu sporządzonego projektu z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i w terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do wyłożonego do publicznego wglądu projektu należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie podanym powyżej.
    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [5]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 20-07-30 14:16 360.23KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan
pdf Projekt uchwały 20-08-06 12:22 99.87KB pobierz plik: Projekt uchwały
pdf uzasadnienie do projektu uchwały 20-08-06 12:23 91.12KB pobierz plik: uzasadnienie do projektu uchwały
pdf załącznik graficzny do projektu uchwały 20-08-06 12:23 3.56MB pobierz plik: załącznik graficzny do projektu uchwały
pdf prognoza oddziaływania na środowisko 20-08-06 12:23 298.58KB pobierz plik: prognoza oddziaływania na środowisko