do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

26 Czerwiec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 26. 06. 2020 r.

GPN.6722.03.2019.GB

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

         Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr ew. 120 położonej w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej, wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 lipca do 27 lipca 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pokój nr 32, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłobuck (https://bip.gminaklobuck.pl w zakładce: Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza) oraz na stronie internetowej urzędu (https://www.gminaklobuck.pl).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 1200, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku w sali sesyjnej - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących organizacji spotkań i zebrań.
      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Kłobucka w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r.  
        Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w.w. planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej.
        Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.
        Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski


Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Inspektor Ochrony Danych, kontakt– e-mail: Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gminaklobuck.pl, na stronie internetowej Urzędu https://www.gminaklobuck.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

kategoria: Powiązane pliki [6]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 20-06-26 08:18 691.64KB pobierz plik: obwieszczenie - skan
pdf 1.projekt_uchwały_Lobodno.pdf 20-07-02 07:50 208.8KB pobierz plik: 1.projekt_uchwały_Lobodno.pdf
pdf 2. projekt_rysunku_Lobodno 1_2000.pdf 20-07-02 07:51 1.18MB pobierz plik: 2. projekt_rysunku_Lobodno 1_2000.pdf
pdf 3.uzasadnienie_projekt_planu_Lobodno.pdf 20-07-02 07:51 151.54KB pobierz plik: 3.uzasadnienie_projekt_planu_Lobodno.pdf
pdf 4. prognoza_srodowiskowa_Lobodno.pdf 20-07-02 07:51 443.83KB pobierz plik: 4. prognoza_srodowiskowa_Lobodno.pdf
pdf 5. zalacznik_prognoza_środowiskowa_Lobodno.pdf 20-07-02 07:51 564.09KB pobierz plik: 5. zalacznik_prognoza_środowiskowa_Lobodno.pdf