do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

04 Czerwiec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2020.06.03

GPN.6733.02.2020.GB

OBWIESZCZENIE

      Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25 a, 31 - 035 Kraków, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Tomasz Kaleta, ul. Piękna 32, 42-290 Blachownia (P.P.H.U. MAXEN Sp. z o.o.) została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.02.2020.GB z dnia 03.06.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: budowa linii kablowej 15 kV w celu zmiany układu zasilania w istniejącym ciągu liniowym SN relacji: SE Kłobuck Płd. - Cykarzew (linia kablowa od GPZ Kłobuck Płd. do miejscowości Libidza), do realizacji na terenie: położonym w Kłobucku przy ul. Głównej oraz w Libidzy przy ul. Kłobuckiej, obejmującym działkę o nr ewid.: 132 obręb Osoki Pustkowie oraz działki nr ewid. 721/1, 1025/1, 722/1, 1028, 750/1, 768/1, 687/2, 789/1, 844/1, 413/1, 654/1, 655/3 obręb Libidza.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w obrębie Osoki Pustkowie oraz w Sołectwie Libidza
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 20-06-04 11:38 579.51KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan