do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

03 Czerwiec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Katowice, 02-06-2020

IFVIIIa.7570.13.371.2017


                    OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej: kpa, w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.)


    zawiadamiam,


że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Kłobuck, obręb Biała Górna, oznaczoną jako działka nr 536/1.
     Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Wojewody Śląskiego nr 5/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. znak IFXIII.7820.25.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 491 od granicy woj. Śląskiego do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa (od km 4+753 do km 32+682)”, zwaną dalej: zrid, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
     Z dniem, w którym decyzja zrid stanie się ostateczna, przedmiotowa nieruchomość z mocy prawa  stanie się własnością Województwa Śląskiego.
Stosownie do treści art. 10 § 1 kpa tutejszy organ zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
     Jednocześnie, zgodnie z art. 73 § 1 kpa stronom postępowania przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
     Wobec powyższego informuję, że osoby posiadające interes prawny w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie ul. Sobieskiego 7, I piętro, pokój 105, nr tel. 34 3782 105.
     Doręczenie przez obwieszczenie jest uważane za prawnie skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO


Krzysztof Budek
Z-ca Kierownika Oddziału
do Spraw Odszkodowań

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia-skan 20-06-03 12:11 275.43KB pobierz plik: tekst obwieszczenia-skan