do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

03 Czerwiec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

                     Kłobuck, 2019.06.01

GPN.6733.03.2020.GBOBWIESZCZENIE

              
    Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej,42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 c została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.03.2020.GB z dnia 01.06.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 1063/4, obręb Zagórze, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na nadbudowie budynku administracji ZOZ Kłobuck, do realizacji na działce  nr ewid. 1063/4, obręb Zagórze, położonej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada.
     Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  

    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.

    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

Z up. Burmistrza
Kierownik
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 20-06-03 08:22 488.56KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan