do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

16 Marzec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2020.03.13

GPN.6733.01.2020.GB

OBWIESZCZENIE

      Na  podstawie  art. 53 ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U.  z 2020  r. poz.  293) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek  Gminy Kłobuck, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Tomasz Soluch zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w Kłobucku, obręb Zakrzew na terenie dzałki nr ewid. 316/2.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
     Zawiadamia się również, iż tut. organ wystąpił do odpowiednich jednostek z prośbą o uzgodnienie cyt. wyżej inwestycji (pisma do wglądu w aktach sprawy).
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl .

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w Sołectwie Zakrzew
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 20-03-16 12:54 503.72KB pobierz plik: obwieszczenie - skan