do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:1615
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

11 Marzec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2020.03.11

GPN.6733.28.2019.GB

OBWIESZCZENIE

    Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek EIG SYNERGIA 10 Sp. z o.o., ul. Ostrobramska nr 101,                    
04-041 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Szafran, Os. Stefana Batorego 75/19, została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.28.2019.GB z dnia 11.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia o nazwie: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z równolegle umieszczonymi liniami teletechnicznymi w rurach OPTO oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej rozdzielczo pomiarowej średniego napięcia oraz wymiana istniejącego słupa średniego napięcia lub budowa jednego nowego słupa średniego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” przewidzianego do realizacji na terenie położonym  w Kamyku obejmującym działki nr ewid.: 188/1, 822/2, 833, 838, 843, 841, 845, 836/2, 857, 858/4 (obręb Kamyk) oraz działkę nr ewid. 159/12 położoną w Libidzy.
    Realizacja linii kablowej zposłuży do przyłączenia elektrowni wiatrowej do Krajowego Systemu Energetycznego.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w Sołectwach Kamyk, Libidza, Borowianka, Kopiec
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 20-03-11 14:36 610.84KB pobierz plik: obwieszczenie - skan