do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

12 Luty 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2020.02.12

GPN.6733.29.2019.GB

OBWIESZCZENIE 

       Na  podstawie  art. 53 ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika Gminy Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, Pana Mariana Kozika, reprezentującego firmę „MK ELEKTRO PROJEKT”  z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.29.2019.GB z dnia  12. 02. 2020  r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w Kamyku przy ulicach: J. Brzechwy, B. Malinowskiego,  W. Rutkiewicz, W. Komara, J. Kusocińskiego na terenie obejmującym działki o nr ewid.:  973, 974, 975, 861/2, 976, 977, 647/13, 647/16 obręb Kamyk z uwagi na fakt, iż dla przedmiotowego terenu Burmistrz Gminy Kłobuck w dniu 29.10.2007 r. decyzją Nr 7331/S/16/2007 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego.
Z treścią decyzji umarzającej postępowanie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z dnia 2018.11.05) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
    1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
    2. Tablice ogłoszeń w Sołectwie Kamyk
    3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
/-/ mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 20-02-12 12:56 561.68KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan