do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

06 Luty 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, 2020. 02. 05

GPN.6733.28.2019.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2018   r. poz.  1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sołectwa w pokoju nr 32 Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6, 42-100 Klobuck można zapoznać się z aktami sprawy wszczętej na wniosek EIGa SYNERGIA 10 Sp. z o.o., ul. Ostrobramska nr 101, 04-041 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Szafran,  w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia o nazwie: „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z równolegle umieszczonymi liniami teletechnicznymi w rurach OPTO oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej rozdzielczo pomiarowej średniego napięcia oraz wymiana istniejącego słupa średniego napięcia lub budowa jednego nowego słupa średniego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” przewidzianego do realizacji na terenie położonym    w Kamyku obejmującym działki nr ewid.: 188/1, 822/2, 833, 838, 843, 841, 845, 836/2, 857, 858/4 (obręb Kamyk) oraz działkę nr ewid. 159/12 położoną w Libidzy.

     Realizacja linii kablowej posłuży do przyłączenia elektrowni wiatrowej do Krajowego Systemu Energetycznego.

Można zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. (kontakt telefoniczny: 343100187).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
    1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
    2. Tablice ogłoszeń w Sołectwach Kamyk, Libidza, Borowianka, Kopiec
    3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 20-02-06 11:31 453.58KB pobierz plik: obwieszczenie - skan