do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

31 Styczeń 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 31 stycznia 2020 r.

GPN.6722.06.2017.GB
GPN.6722.07.2017.GB

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w gminie Kłobuck

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk,
  • - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec

wraz z uzasadnieniami i prognozami oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 12 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pok. nr 32, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 marca  2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w sali sesyjnej urzędu (nr 33), o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka, na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres e-mail: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych planów miejscowych, w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami planów miejscowych, uzgodnieniami stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Kłobucka, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. na adres: Burmistrz Kłobucka, Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres:
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Kłobucka.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Inspektor Ochrony Danych, kontakt– e-mail: Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gminaklobuck.pl, na stronie internetowej Urzędu https://www.gminaklobuck.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 20-01-31 10:02 682.61KB pobierz plik: obwieszczenie - skan