do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:1582
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

15 Styczeń 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2020.01.14

GPN.6733.25.2019.GB

OBWIESZCZENIE

     Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81, 42-100 Kłobuck, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Zbigniew Malewicz reprezentujący EM-MAL Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56, 26-753 Kielce została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.25.2019.GB z dnia 14.01.2020 r. w sprawie:

I. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku,  ul. 11 Listopada 81, 42-100 Kłobuck

dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI35004360”, na terenie obejmującym działkę nr ewid.: 857 oraz część działek nr ewid.: 387/2, 442, 533/9, 563, 619, 533/8, 836/2, 858/4, 859, 849/4, 849/5, obręb Kamyk.

II. odmowy nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

      Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z dnia 2018.11.05 z późn. zm.) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
      Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
      Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
      W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
    1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
    2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Kamyk
    3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
/-/ mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 20-01-15 10:15 592.94KB pobierz plik: obwieszczenie - skan