do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

13 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

   Kłobuck, 2019.11.12

 GPN.6733.18.2019.GB

 

OBWIESZCZENIE

            Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamiam, że na wniosek osoby fizycznej, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Agnieszka Cierpiał została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.18.2019.GB z dnia 12.11.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej - poza granicami obszarów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie obejmującym działkę o nr ewid.: 326, obręb Niwa Skrzeszów - stanowiącą pas drogowy drogi publicznej - ulicy Kasztanowej.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).   

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z dnia 2018.11.05 z późn. zm.) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

            Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu. 

            Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.

            W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji  podaje się do publicznej wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
  2. Tablice ogłoszeń w obrębie Niwa Skrzeszów
  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

 Z up. Burmistrza
Kierownik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska 

                                                                                                                          

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia-skan 19-11-13 13:54 523.77KB pobierz plik: tekst obwieszczenia-skan