do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

06 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.11.06

GPN.6733.23.2019.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2018   r. poz.  1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek  Gminy Kłobuck, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marian Kozik zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w Kamyku przy ulicy Tuwima na terenie obejmującym działki o nr ewid.:  732/1, 732/3, 733/1, 733/2, 866/3, 733/3, 734, 735, 869, 736, 753/1, 753/5 obręb Kamyk.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
       Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl .

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
    1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
    2. Tablice ogłoszeń Sołectwa Kamyk
    3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 19-11-06 13:10 521.2KB pobierz plik: obwieszczenie - skan