do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

18 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, 2019.10.18

GPN.6733.20.2019.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2018   r. poz.  1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pani Agnieszka Pałuszka reprezentująca PPHU „SANGAZ” Waldemar Pacud 42-221 Częstochowa, ul. Ikara 288 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia Ø 50 PE w miejscowości Biała przy ul. Nadrzecznej na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 456/3, 621, 620, 619 obręb Biała Dolna.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl .

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1.    Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2.    Tablice ogłoszeń w miejscowości Biała
3.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 19-10-18 12:20 536.2KB pobierz plik: obwieszczenie - skan