do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

18 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019-10-16

GOR.6220.1.009.2019
GOR.KW-000561/19

O B W I E S Z C Z E N I E

    Burmistrz Kłobucka,  na podstawie art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami, złączami kablowymi oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o nr ewid. 239/1 i 239/8, obręb Gruszewnia , gmina Kłobuck.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 09.10.2019r. przez firmę Olmex Projekt Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Wspólnej 47/49, 00-684 Warszawa.
     W związku z powyższym zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku    (ul. Zamkowa 12, pokój nr 25), zapoznać się  z dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie o wszczęciu postępowania w uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr inż. Anna Grabowska-Graj

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-10-18 10:08 702.75KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan