do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

09 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.10.09

GPN.6733.19.2019.GB

OBWIESZCZENIE

       Zgodnie z art. 53 ust 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Romuald Mądry, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego o nazwie: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0000511_SLA_A (Orx131-088989-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. w ramach NPW ERTMS” w Kłobucku na terenie działki nr ewid. 669/12 obręb Kłobuck.

    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

     Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
           
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
    1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
    2. Tablice ogłoszeń  Osiedla Nr 4 „Zawada”
    3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-10-09 13:09 422.12KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan