do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

25 Wrzesień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.09.24

GPN.6733.17.2019.GB

OBWIESZCZENIE


    Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamiam, że na wniosek Gminy Kłobuck, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Iwona Chadryś reprezentująca „EKOPROJEKT” INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ul. Bursztynowa 80, lok. 1, 42-202 Częstochowa została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.17.2019.GB z dnia 24.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na potrzeby podłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Rybno, gm. Kłobuck, na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 479/4, 479/1, 477, 10/2, 10/3, obręb Rybno.
     Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z dnia 2018.11.05 z późn. zm.) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w Kłobucku obręb Rybno
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-09-25 10:59 393KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan