do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

20 Wrzesień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

                                                                                                                                     Kłobuck, 2019.09.20


GPN.6733.15.2019.GB


OBWIESZCZENIE


                                                                                                                        
    Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, w imieniu której działa Pan Patryk Fenig reprezentujący: P.P.U.H. FENIX s.c., ul. Wodzickiego 95/39, 42-200 Częstochowa została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.15.2019.GB z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch linii kablowych 15 kV w ramach zadania pod nazwą „Budowa dwóch linii kablowych 15 kV i złącza kablowego ZK-SN przy ul. Kłobuckiej w miejscowości Libidza, gmina Kłobuck” na terenie działek o nr ewid.: 1052/3, 687/2, 679/1 położonych  miejscowości Libidza.
     Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z dnia 2018.11.05) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1.    Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2.    Tablica ogłoszeń Sołectwa Libidza
3.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-09-20 13:13 575.59KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan