do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

18 Wrzesień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.09.18

GPN.6733.18.2019.GB

OBWIESZCZENIE

       Zgodnie z art. 53 ust 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek  osoby fizycznej, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Agnieszka Cierpiał, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci wodociągowej Ø 125/11,4 mm w działce nr ewid. 326 w Kłobucku, obręb Niwa Skrzeszów (ul. Kasztanowa).
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski


        
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1.    Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2.    Tablice ogłoszeń w obrębie Niwa Skrzeszów
3.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-09-18 14:18 416.02KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan