do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

14 Sierpień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.08.14

GPN.6733.08.2019.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2018   r. poz.  1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 31-358 Kraków,   ul. Jasnogórska 11,  w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marek Żmudzki, ul. Malicka 47,  42-290 Blachownia reprezentujący F.U.P. „EL-CHRAMIEC”, 42-290 Blachownia, ul. Częstochowska 57, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych relacji  S-192 ÷ S-117 i S-117 ÷ S-764 w Kłobucku obręb Zakrzew na terenie działek o nr ewid.: 3668/5, 3680 obręb Kłobuck, 317/3, 250, 299, 308, 585/55, 585/54, 585/23, 585/49, 533/2, 253, 479, 274/1, 309/7, 309/8 (rejon ulic Zakrzewskiej, Korczaka i Reja) rozszerzono teren inwestycji  o działki nr: 585/5 i 585/42 (obręb Zakrzew).
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl .

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w obrębie Kłobuck i Zakrzew
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 19-08-14 13:48 568.2KB pobierz plik: obwieszczenie - skan