do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:1497
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

13 Sierpień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.08.12

GPN.6733.10.2019.GB

OBWIESZCZENIE


       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Gminy Kłobuck, w imieniu której działa  Pełnomocnik Pan Wojciech Kulawik, reprezentujący DWK Projekt Al. N.M.P. 69 42-217 Częstochowa została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.10.2019.GB z dnia 12. 08. 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  przebudowie i rozbudowie ul. Baczyńskiego w Kłobucku, na terenie obejmującym działki nr ewid.:
obręb Kłobuck: 561/2, 562;
obręb Zagórze: 1060/121, 1060/122, 1060/123, 1060/124, 1060/125, 1060/126, 1060/127,
1060/171, 1075/7, 1075/2, 1075/8, 1075/9, 1075/10, 1075/11, 1075/12, 1075/13,  1060/58, 1060/59,  1060/60, 1060/61,  1060/62,  1060/63,  1060/64,  1060/65,  1060/66, 1060/67,  1060/68,  1060/69,  1060/70,  1060/71,  1060/72,  1060/73,  1060/74, 1060/75,  1060/76,  1060/77,  1060/78,  1060/79,  1060/80,  1060/81,  1060/82,  1060/83,  1060/84,  1060/85,
1060/86,  1060/87, 1060/88,  1060/89,  1060/90,  1060/91,  1060/92,  1060/93,  1060/94,  1060/128,  1060/129,  1060/130,  1060/141, 1060/142, 1060/165,  1060/170,  1060/173,  1060/176,  1060/177,  1060/180,  1060/181, 1060/183.
       Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z dnia 2018.11.05) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
     Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
      Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
      Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
      W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń Osiedla Nr 3 „SŁONECZNE”
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-08-13 11:11 617.47KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan